Mục lục

Chính sách nhà nước về lâm nghiệp theo Luật Lâm nghiệp năm 2017

TRẦN LINH HUÂN

08(129)/2019 - 2019, Trang 52-68

Ngày đăng: 15/08/2019

TÓM TẮT

Luật Lâm nghiệp năm 2017 (Luật LN năm 2017) ra đời và có hiệu lực được xem là một bước tiến quan trọng trong kỹ thuật lập pháp điều chỉnh về các vấn đề lâm nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở khắc phục những hạn chế, bất cập trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 (Luật BV&PTR năm 2004). Bài viết tập trung phân tích, đánh giá và làm rõ một số điểm mới trong chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


ABSTRACT:

The new and effective 2017 Law on Forestry is considered an important step in the legislative regulation of forestry issues in Vietnam on the basis of overcoming limitations and shortcomings in the 2004 Law on Protection and Forest development. On that basis, the article focuses on analyzing, evaluating and clarifying some new points in the State’s policies on forestry in accordance with the 2017 Law on Forestry and guiding documents.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref