Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong quá trình giải quyết vụ án hình sự về các tội phạm tham nhũng

LÊ HUỲNH TẤN DUY

08(129)/2019 - 2019, Trang 79-94

Ngày đăng: 10/09/2019

TÓM TẮT

Bài viết tập trung phân tích một số vấn đề lý luận, quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; quy định của Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng, hướng dẫn của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và tội phạm, về kỹ thuật điều tra tố tụng đặc biệt. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và nâng cao hiệu quả tiến hành các biện pháp này ở nước ta trong thời gian tới.


ABSTRACT:

This paper focuses on analysing legal reasoning, provisions of the 2015 Criminal Procedure Code governing special investigative measures; regulations of the United Nations Convention against Corruption, guidelines of United Nations Office on Drugs and Crime, regarding special investigative techniques. Based upon this, the author reccommends orientations of legal reform to improve criminal procedure law and enhance the effectiveness of conducting special investigative measures in Vietnam.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref