Thông báo tập trung kinh tế trong pháp luật cạnh tranh

HÀ THỊ THANH BÌNH

01(122)/2019 - 2019, Trang 21-30

Ngày đăng: 15/01/2019

TÓM TẮT

Bên cạnh một số vụ việc tập trung kinh tế có tác động bất lợi đến cạnh tranh, nhiều thương vụ tập trung kinh tế có ảnh hưởng tích cực trong việc tạo ra năng lực cạnh tranh hoặc thậm chí thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy, các quy định pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế cần được xây dựng và áp dụng theo cách vừa bảo vệ cạnh tranh, vừa không đe dọa việc vận hành lành mạnh của thị trường cạnh tranh. Thông báo tập trung kinh tế được xem như chốt chặn đầu tiên trong quá trình kiểm soát tập trung kinh tế và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của việc kiểm soát tập trung kinh tế trên thị trường. Bài viết này i. phân tích vai trò của thông báo tập trung kinh tế trong pháp luật chống hạn chế cạnh tranh; ii. trình bày kết quả nghiên cứu các quy định của Việt Nam và một số quốc gia về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế và các tiêu chí thẩm định tác động hạn chế cạnh tranh của các vụ việc tập trung kinh tế; và iii. gợi mở một số đề xuất góp phần hoàn thiện một số quy định về thông báo tập trung kinh tế trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam.


ABSTRACT:

Apart from somemerging undertakings which result in adversary impacts on competition, most mergers have positive effects on creating competitive competence or even on promoting competition in the market.Having said that, economic concentration control provisions are required to be adopted and implemented in the manner that, on the one hand, protect competion and on the other hand, do not threaten the effective operations of competitive markets.Merger notification is deemed to be the gatevalve in the process of controling economic concentration and it plays an important role to promote the efficiencies of economic concentration control. This article(i) analyses the role of merger notification in competition laws; (ii) presents the result of the research on the laws and regulations of Vietnam and of some other selected countries on merger notification thresholds and criteria to determine the anti-competitive effects of merger undertakings; and (iii) proposes some recommendations for the improvement of regulations on merger notification in Vietnam.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref