Nhận định về các biện pháp khắc phục hậu quả do Chính phủ quy định

CAO VŨ MINH

01(122)/2019 - 2019, Trang 3-11

Ngày đăng: 15/01/2019

TÓM TẮT

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Bên cạnh các biện pháp khắc phục hậu quả được nêu trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Chính phủ còn quy định thêm rất nhiều các biện pháp khắc phục hậu quả khác. Bài viết nhận định về biện pháp khắc phục hậu quả do Chính phủ quy định.*


ABSTRACT:

The administrative sanctions includes application of sanction forms, remedial measures with respect to individuals, organizations committing acts of administrative violations according to provisions of the law on administrative sanctions which are implemented by the competent persons. In addition to the remedial measures outlined in the 2012 Law on Handling of Administrative Violations, the Government has also enacted many other remedial measures. This article provides some remarks on the remedial measures proposed by the Government.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref