Kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng

ĐỖ MINH KHÔI

08(129)/2019 - 2019, Trang 3-17

Ngày đăng: 15/10/2019

TÓM TẮT

Tổ chức, vận hành và kiểm soát quyền lực là vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu về pháp lý và chính trị. Theo đó, sự bất cân xứng về quyền lực là nguyên nhân của tham nhũng. Với cách tiếp cận như vậy, bài viết này khảo sát mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực và tham nhũng, trên cơ sở đó đề xuất những gợi ý cho phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.


ABSTRACT:

Structure, operation and controlling of power are core issues of researching law and politics. Following that, the disproportion of power is one of the causes of corruption. From that approach, this paper studies the relationship between controlling power and corruption and proposes solutions for the anti-corruption project in Viet Nam.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref