Điều kiện áp dụng chế định hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba trong Bộ luật Dân sự Việt Nam - So sánh với pháp luật Nhật Bản

ĐẶNG THÁI BÌNH

08(129)/2019 - 2019, Trang 39-51

Ngày đăng: 20/09/2019

TÓM TẮT

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là một loại hợp đồng có điểm đặc trưng là việc thực hiện phải vì “lợi ích của người thứ ba”. Việc hiểu và áp dụng loại hợp đồng này trên thực tế hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Bài viết phân tích các điều kiện áp dụng chế định loại hợp đồng này trên phương diện của pháp luật Việt Nam và so sánh với các quy định trong Bộ luật Dân sự (BLDS) Nhật Bản hiện hành.


ABSTRACT:

Contract for the benefit of third parties is a contract of which the performance serves a third party intertests. There remain certains issues regarding the understanding and application of this kind of contract. This article will focus on analyzing the conditions of application, based on Vietnam Civil Law while comparing with the conditions in Japanese civil law.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref