Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về mại dâm

NGUYỄN NHẬT KHANH - TRẦN QUỐC MINH

08(129)/2019 - 2019, Trang 27-38

Ngày đăng: 10/10/2019

TÓM TẮT

Nhằm bảo đảm hiệu quả của công tác đấu tranh, phòng chống các vi phạm hành chính về mại dâm thì xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về mại dâm vẫn còn tồn tại một số bất cập, từ đó gây ra nhiều khó khăn cho công tác xử phạt trong thực tiễn. Bài viết phân tích một số bất cập trong các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về mại dâm và đề xuất phương hướng hoàn thiện.


ABSTRACT:

To ensure the effectiveness and the prevention of the fight against administrative violations related to prostitution, the administrative sanction is seen as a viable solution. However, the legal provisions on handling administrative violations related to prostitution still contain some shortcomings, causing many difficulties for the administrative sanction in practice. The paper analyzes certain shortcomings of regulations and practices related to handling administrative violations on prostitution and offers suggestions for improvement.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref