Biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước của các điều ước đầu tư: Phân tích từ kinh nghiệm của Úc và New Zealand

TRẦN VIỆT DŨNG

08(129)/2019 - 2019, Trang 108-116

Ngày đăng: 19/09/2019

TÓM TẮT

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư (ISDS) của các điều ước đầu tư đang chịu nhiều sự chỉ trích cùng với sự gia tăng các các vụ kiện và số lượng các nước bị ảnh hưởng. Điều này đã thúc đẩy một loạt các sáng kiến cải cách nhằm vào cả cơ chế ISDS và hệ thống điều ước đầu tư. Bài viết này nêu những bất cập của cơ chế ISDS, cũng như xem xét kinh nghiệm của Úc và New Zealand trong việc hạn chế tác động tiêu cực của ISDS lên các biện pháp, quyết sách của nhà nước.


ABSTRACT:

Criticism of investor-state dispute settlement (ISDS) has intensified as the number of cases and the range of affected states have grown. This has prompted a range of reform initiatives aimed at both ISDS and the investment treaty system. This paper examines the loopholes of the ISDS and assesses the experiences of Australia and New Zealand in mitigating the adverse impacts of ISDS on measures, policies of the government.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref