Lầu 8, Phòng 804, Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/Fax: (8483) 9400989 ext.139

Email: tapchikhpl@yahoo.com và tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Giới thiệu và công bố các công trình nghiên cứu khoa học về công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học pháp luật của các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý của trường;

Giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học về nhà nước và pháp luật trong và ngoài nước;

Thông tin pháp luật để góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong cán bộ giảng dạy, sinh viên.

Trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.