Tiêu chí nhận bài của 
Tạp chí Khoa học pháp lý việt nam - 
trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 
------


1. Nội dung bài viết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
2. Bài không đồng thời được gửi đăng hoặc đã đăng ở tạp chí hay cơ quan báo chí, xuất bản khác.
3. Bài có tính mới, có nội dung pháp lý, phát hiện nhằm hướng đến giải quyết một số vấn đề lý luận, thực tiễn pháp lý cụ thể. Tạp chí khuyến khích các bài viết mang tính thời sự, hưởng ứng các chuyên đề theo kế hoạch kêu gọi bài viết của Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
4. Các nội dung chuyên môn trong bài phải chính xác, các kiến nghị có cơ sở khoa học và lập luận vững chắc, thể hiện rõ quan điểm của tác giả 
5. Các luận điểm trong bài, khi cần, phải có trích nguồn đầy đủ (tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, nếu trích dẫn tạp chí phải có số tạp chí, năm xuất bản, trang). Các nguồn tham khảo phải từ các tài liệu khoa học tin cậy và được trích dẫn chính xác (người đọc có thể tra cứu được). 
6. Tạp chí đăng tải các bài viết bằng tiếng Việt. Khi gửi bài viết bằng tiếng Việt, tác giả gửi kèm theo: 1) Tên bài bằng tiếng Anh; 2) Tóm tắt nội dung bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh tối đa 100 chữ; 3) Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 4) Danh mục tài liệu tham khảo (tên các tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Anh); 5) Bài viết có độ dài tối thiểu từ 8 trang (8000 từ) đến 12 trang (12.000 từ), cỡ chữ 12, cách dòng đơn (single). 
7. Trong trường hợp bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam có toàn quyền sử dụng bài viết dưới mọi hình thức./.

-------

Call for papersVietnamese Journal of Legal Sciences (VJLS) is a semi-annual journal that aims to provide an avenue for the publication of high quality, peer-reviewed research on wide-ranging areas of law and legal studies that are of contemporary interest. Founded under the initiative of Ho Chi Minh City University of Law, a leading legal educational and training institution of Vietnam, the VJLS provides a platform for national and cross-national discussion on topics in both public and private law, as well as interdisciplinary contributions that are relevant to legal studies.
The VJLS publishes articles, book reviews, case commentaries and other such which analyse the recent development related to legal issues raised in Vietnam or other countries in the context of development and modernization.
The VJLS welcomes submissions from academicians, practitioners, researchers, students and others interested in the field. Articles should be between 10,000-20,000 words in length, including footnotes. Their publication will be subject to double-blind peer-review.
Selected papers will be published online and in printed version. They will be indexed by De Gruyter Open, which provides open access to listed papers among universities, researchers and scholars. After publication, authors will receive:
- Digital publication certificate
- Journal link and individual research paper open access web-link
- Complete e-journal along with cover page
- Indexing with De Gruyter Open, Google Scholar
Guide for authors:
1. The research paper shall be written in English. It shall be original and unpublished work.
2. The paper shall not be plagiarized, and free from grammatical, spelling and other errors.
3. The paper’s content shall be typewritten in the font Times New Roman, font size 12, line spacing 1.0 and justified alignment. The citations must be typewritten in the font Times New Roman, font size 10, line spacing 1.0 and justified alignment.
4. Papers should be sent to editor.vjls@hcmulaw.edu.vn .