Án lệ số 39/2020/AL - Việt Nam - Các định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra

Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam

Quyết định giám đốc thẩm số 29/2019/DS-GĐT ngày 12-11-2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao