HỘI THẢO KHOA HỌC "NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020"

Khoa Luật thương mại, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

Năm 2020